GDPR

 ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ing. Marcela Jiroušová, IČO 05140935 (fyzická podnikající osoba nezapsaná v obchodním rejstříku) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro mě prioritou. Z tohoto důvodu Vás na této stránce budu informovat o údajích, které uchovávám a zároveň Vám vysvětlím, proč tyto údaje potřebuji a jak můžete jejich zpracování omezit.

 Jsem ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuji, uchovávám a využívám (i jinak zpracovávám) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže pro jednotlivé kategorie subjektů údajů). 

PRÁVNÍ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Tyto Zásady zpracování ochrany osobních údajů se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané na základě i) plnění smlouvy mezi Vámi a mnou, ii) plnění právní povinnosti a iii) mého oprávněného zájmu při podnikatelské činnosti. 
Zpracovávám Vaše osobní údaje: 

 • korektně, zákonným a transparentním způsobem; 
 • pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely; 
 • v přiměřeném rozsahu; 
 • přesné a aktualizované; 
 • po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány; 
 • způsobem, který zajistí jejich náležité zabezpečení, včetně jejich ochrany před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“) jsou platné od 25. 5. 2018. 
Pokud si nebudete jistí významem některých výrazů, vyzkoušejte můj Slovník pojmů, který naleznete níže. 

VLASTNÍK POZEMKŮ 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

Zpracovávám některé osobní údaje vlastníků zemědělských pozemků, a to: 

 • jméno a příjmení; 
 • adresa; 
 • údaje o zemědělském pozemku;
 • a další údaje, které mi poskytnete, jako např. e-mail či telefon. 
 • Osobní údaje vlastníků zemědělských pozemků zpracovávám v rámci své podnikatelské činnosti pro účely zprostředkování prodeje zemědělských pozemků, v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu, a v případě uzavření smlouvy také pro účely plnění smlouvy a plnění zákonem uložených povinností. 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně. Mohu zpracovávat také další údaje o vlastnících zemědělských pozemků, které jsem získal od vlastníků zemědělských pozemků, a to pouze za účelem zprostředkování prodeje zemědělských pozemků a uzavření smlouvy. 

Na základě svého oprávněného zájmu využívám společnost údajů dostupných v Katastru nemovitostí. Použití údajů z Katastru nemovitostí na základě oprávněného zájmu pro účely zprostředkování prodeje zemědělských pozemků je v souladu s účely, pro které byly tyto údaje shromážděny. Vycházím z předpokladu, že i v důsledku principu materiální publicity mají vlastníci zemědělských pozemků v České republice legitimní očekávání, že jejich údaje obsažené v Katastru nemovitostí mohou být na základě oprávněného zájmu dalších osob, mimo jiné také mého zájmu, využívány pro účely identifikace a kontaktování vlastníků pozemků včetně zprostředkování prodeje zemědělských pozemků. 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Osobní údaje vlastníků zemědělských pozemků jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům anebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění účelu zpracování. 
Za určitých podmínek jsem oprávněn některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 

DOBA UCHOVÁNÍ 

Osobní údaje vlastníků zemědělských pozemků zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění zprostředkování prodeje zemědělských pozemků. V případě uzavření smlouvy jsou osobní údaje vlastníků zemědělských pozemků uchovávány po dobu, po kterou je možné uplatnit ze smlouvy jakýkoli nárok. Když už nejsou dále potřeba, jsou osobní údaje vymazány. 

ZÁJEMCE O KOUPI ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ 

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE 

Zpracovávám některé osobní údaje zájemců o koupi zemědělských pozemků, a to:

 • jméno a příjmení; 
 • adresa; 
 • údaje o zemědělském pozemku;
 • a další údaje, které nám poskytnete, jako např. e-mail či telefon. 

Zájemcem o koupi zemědělských pozemků je fyzická osoba (případně fyzická osoba zastupující právnickou osobu), která projevila zájem o zprostředkování nákupu zemědělských pozemků prostřednictvím mé osoby. 

Osobní údaje zájemců o koupi zemědělských pozemků zpracovávám v rámci své podnikatelské činnosti pro účely zprostředkování prodeje zemědělských pozemků, v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu, a v případě uzavření smlouvy také pro účely plnění smlouvy a plnění zákonem uložených povinností. 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak také automatizovaně. Mohu zpracovávat také další údaje o zájemcích o koupi zemědělských pozemků, a to s ohledem na mé oprávněné zájmy, zachování dobrých obchodních vztahů, zefektivnění obchodní komunikace a pro účely plnění smluvního vztahu. 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zpracovávané osobní údaje zájemců o koupi zemědělských pozemků jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům anebo jednotlivým zpracovatelům osobních údajů, a to pouze v míře nezbytné pro naplnění účelu zpracování. 
Za určitých podmínek jsem oprávněn některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci. 

DOBA UCHOVÁNÍ 

Osobní údaje zájemců o koupi zemědělských pozemků zpracovávám a uchovávám po dobu nezbytně nutnou k zajištění zprostředkování prodeje zemědělských pozemků. V případě uzavření smlouvy jsou osobní údaje zájemců o koupi zemědělských pozemků uchovávány po dobu, po kterou je možné uplatnit ze smlouvy jakýkoli nárok. Když už nejsou dále potřeba, jsou osobní údaje vymazány. 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Vlastníci zemědělských pozemků, zájemci o koupi zemědělských pozemků a návštěvník webových stránek, jakožto subjekty údajů, mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva, která vyplývají z právních předpisů a která mohou kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli zpracovávám osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup. V případě nedůvodných, nepřiměřených nebo opakovaných žádostí budu oprávněn za kopii poskytnutých osobních údajů účtovat přiměřený poplatek anebo žádost odmítnout (uvedené platí obdobně pro uplatňování níže uvedených práv). 
 • Právo na opravu nepřesných a doplnění neúplných osobních údajů: v případě, že máte pocit, že o Vás zpracovávám nepřesné či neúplné osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu a doplnění. Provedu opravu či doplnění údajů bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na technické možnosti. 
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, vymažu Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů, nebo (iv) výmaz údajů ukládá zákonná povinnost. 
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že požádáte o omezení zpracování, Vaše údaje znepřístupním, dočasně odstraním či uchovám anebo provedu jiné úkony zpracování, které budou potřebné pro řádný výkon uplatněného práva; 
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, abych osobní údaje předal třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob, nebudu moci Vaší žádosti vyhovět. 
 • Právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany mých oprávněných zájmů společnosti. V případě, že neprokáži, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem nebo právy a svobodami zákazníka, zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu. 

KONTAKT

Při realizaci Vašich práv se obracejte na mou adresu nebo emailem na pavel@farmarhledapudu.cz. Vyhrazuji si právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva. 

KONTAKT – DOZOROVÝ ÚŘAD 

Úřad pro ochranu osobních údajů 
Pplk. Sochora 27 
170 00 Praha 7 
datová schránka: qkbaa2n 
e-mail: posta@uoou.cz 
telefon: +420 234 665 111 (Ústředna) 

SLOVNÍK POJMŮ 

V souladu s Nařízením se pro účely těchto Zásad rozumí: 

správcem subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů nebo kterému povinnost zpracovávat osobní údaje ukládají platné a účinné právní předpisy; za správce se pro účely těchto Zásad považuji já – Pavel Licek; 

zpracovatelem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce; 

subjektem údajů identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba (nikoliv osoba právnická – společnost nebo organizace); 

příjemcem fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli (s výjimkou orgánů veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje na základě platných a účinných právních předpisů); 

osobním údajem veškeré informace o fyzické osobě (subjekt údajů), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, datum narození, identifikační číslo, adresné a kontaktní údaje, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby; za osobní údaje se považují i data, která se sama o sobě netýkají fyzické osoby, ale ve spojení s jinými informacemi by již bylo možné tato data přiřadit (i jen potenciálně) ke konkrétní fyzické osobě (např. barva a značka osobního vozidla, jako údaje týkající se věci, která sama o sobě nesouvisí s fyzickou osobou); 

zvláštní kategorií osobních údajů osobní údaj vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech, a zpracování genetických údajů, biometrických údajů za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby a údajů o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby; zvláštní ochrany požívají údaje týkající se odsouzení za trestné činy; 

biometrickými údaji osobní údaje vyplývající z konkrétního technického zpracování týkající se fyzických či fyziologických znaků nebo znaků chování fyzické osoby, které umožňuje nebo potvrzuje jedinečnou identifikaci, například zobrazení obličeje nebo daktyloskopické údaje; 

anonymním údajem takový údaj, který buď v původním tvaru, nebo po provedeném zpracování nelze vztáhnout k určenému nebo určitelnému subjektu údajů – nejedná se tedy o osobní údaj; 

zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, ale i výmaz nebo zničení; 

shromažďováním osobních údajů systematický postup nebo soubor postupů, jehož cílem je získání osobních údajů za účelem jejich dalšího uložení na nosič informací pro jejich okamžité nebo pozdější zpracování; 

uchováváním osobních údajů udržování údajů v takové podobě, která je umožňuje dále zpracovávat; 

likvidací osobních údajů fyzické zničení jejich nosiče, jejich fyzické vymazání nebo trvalé vyloučení z dalších zpracování; formou likvidace osobních údajů je i anonymizace

anonymizací činnost, při které dojde k trvalému smazání či rozpojení identifikátorů, pomocí kterých je možné ztotožnit konkrétní fyzickou osobu; 

pseudonymizací zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě; po opětovném přiřazení dodatečných informací je možné konkrétní fyzickou osobu opětovně identifikovat; 

profilováním jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se např. jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu apod.; 

souhlasem subjektu údajů jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů; 

databází/evidencí jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska; 

porušením zabezpečení osobních údajů (tzv. „Data Breach“) porušení zabezpečení, které vede k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění přenášených, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.